Verkningsgrad - vad betyder det?

Verkningsgraden visar hur effektiv en maskin eller liknande är. För pannor visar verkningsgraden hur effektivt pannan förbränner bränslet och därmed tar tillvara energiinnehållet i bränslet och omvandlar det till värme som kan utnyttjas av husets värmesystem. Detta mått kallas pannverkningsgraden. Det som inte kommer värmesystemet till del är förluster i form av den värme som går ut i skorstenen, så kallade rökgasförluster, oförbränt bränsle samt isolerings- och strålningsförluster. Begreppet system- eller totalverkningsgrad tar även hänsyn till förlusterna i ackumulatortankar, anslutningar och liknande.

I ekodesignförordningen 2015/1189, bilaga II, anges minimikrav på årsenergieffektivitet ("seasonal space heating energy efficiency") för värmepannor för fastbränsle. Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på minst 77 procent. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska ha årsenergieffektivitet motsvarande 75 procent.

På informationsbladet tillhörande en modern vedpanna är det denna säsongsmedelverkningsgrad (årsenergieffektivitet) som anges tillsammans med uppgifter om bl.a. energimärkning och effekt. Om vedpannans angivna säsongsmedelverkningsgrad är minst 77 respektive 75 % uppfyller pannan således ekodesignförordningens krav på denna punkt.

Pannverkningsgrad är inte samma sak som säsongsmedelverkningsgrad

Av Boverkets byggregler (BBR 6:7411) framgår att verkningsgraden vid nominell effekt inte får vara lägre än 87 procent för fastbränslepannor med en effekt mindre än 100 kW och inte lägre än 89 procent för fastbränslepannor med en effekt från 100 kW och upp till 500 kW.

Observera att denna pannverkningsgrad skiljer sig från säsongsmedelverkningsgraden och inte säger något om en panna uppfyller ekodesignkraven.

Eftersom pannverkningsgraden många gånger ligger 10 % högre än säsongsmedelverkningsgraden för en och samma panna, säger inte BBR:s kravnivå något om huruvida pannan uppfyller ekodesignkraven eller inte.

När du väljer panna ska du därför kontrollera att den är CE-märkt och att angiven säsongsmedelverkningsgrad klarar ekodesignkraven på 77 % respektive 75 % beroende på pannans effekt.

Pannverkningsgrad = nyttig energi x 100/tillförd energi

Förbränningsverkningsgrad = tillförd energi - rökgasförluster x 100/tillförd energi

Systemverkningsgrad / Totalverkningsgrad = i byggnaden nyttogjord energi x 100 /tillförd energi

Årsmedelsverkningsgrad = Genomsnittet av systemverkningsgrad över ett helt år

Var denna information hjälpsam?

44 st
168 st

Du kanske även är intresserad av

2021-04-14

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.