Kommer gamla vedpannor äntligen förbjudas?

den 29 juni 2016 09:59

Boverket skärper kraven i BBR och förslag från branschorganisationerna.

Boverket skärper miljökraven i BBR. I sin konsekvensanalys konstaterar Boverket glädjande nog att småskalig vedeldning har varit och är en viktig del i vår energiförsörjning. Men man betonar samtidigt att luftföroreningarna från att utsläppen från småskalig vedeldning är ett problem i hela Europa och har en betydande hälsopåverkan.

Boverket konstaterar: Trots att vi har kunskapen, att mycket lite har hänt när det gäller att komma till rätta med den stora andelen gamla vedpannor (55 %) som ännu används. Och inte minst att begränsa möjligheterna att köpa, installera och använda även begagnad utrustning som inte uppfyller dagen krav. I sin konsekvensutredning kring de skärpta utsläppskraven i BBR pekar Boverket på att skärpningen här endast har en begränsad effekt på den totala mängden utsläpp från småskalig vedeldning, eftersom det befintliga beståndet inte berörs av en sådan ändring. Boverket konstaterar att skärpta utsläppskrav bör kombineras med andra åtgärder för att öka utbytestakten till produkter med bättre prestanda. I annat fall kommer det att dröja länge innan utsläpp från småskalig fastbränsleeldning sjunker påtagligt.

Förslag från branschen:

SBBA: (Panntilverkarna) Förslag om att samhället borde överväga införandet av en ”skrotningspremie” för att påskynda utbytestakten av gammal teknik och samtidigt få bort dessa gamla pannor från andrahandsmarknaden. Miljö- och hälsovinsterna för samhället skulle bli stora och vi skulle möjligen kunna slippa diskussionerna kring bioenergins negativa hälsoeffekter.

PelletsFörbundet har lagt förslaget att Boverket tillsammans med andra myndigheter som Energimyndigheten och Naturvårdsverket söker hitta alternativ som ger tvingande krav med innebörden att pannor som inte uppfyller gällande krav och som exempelvis är äldre än 25 år skall kunna beläggas med nyttjandeförbud. Uppföljningen av detta skulle kunna ske, för att avlasta kommunerna, genom att bemyndiga sotningsväsendet att i samband med brandskyddskontrollen även bedöma huruvida utrustningen uppfyller kraven. Alternativt kan en obligatorisk pannkontroll, kopplad till kraven och liknande den som finns i bl a Tyskland, kunna tillämpas.  

Tillbaka till nyheterna